Search form

Jɔ̌n 4:41

41Nɛ bɛyǎ bo báchák mánóko ɛ̌ti mɛnyɨŋ ɛbhɛn Yesu aghati bhɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index