Search form

Jɔ̌n 4:42

42Ɛ́kʉ bárɛ́m ntá ngɔrɛ́ wu bɛ, “Ɛpɛ́t ɛpu bɛ́ ɛ̌ti mɛnyɨŋ ɛbhɛn ɔ́rɛ́mɛ́ kɛ sɛ́nókó. Bɛsɛ́ babhɔŋ sɛ́ghok nɛ batú bɛyɔŋ ɛbhɛn bɛ́fú yi anyu, nɛ sɛ́rɨŋɨ bɛ nɛ́ chí Mpɛmɛ bǒ mmɨk tɛtɛp.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index