Search form

Jɔ̌n 4:43

Yesu abú mmɔ̌ mǔngo

43Manywɔp apay anɛ Yesu achi nɛ bo Samária áfʉ́ɛ́rɛ́ nɔ́kɔ́, afa bɛrɔŋ atú Gálili.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index