Search form

Jɔ̌n 4:45

45Mpok Yesu áchwɔ́bhɛ́ Gálili, bǒ Galili básɔt yi nɛ maŋák ndu bághɔ́ yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ ɛnɛ yi ákʉ́ Yerúsalɛm mpok bárɔ́ŋɔ́ arɛ ndǔ Ɛpǎ Nɛkɨŋɨ. Bɔ́ nkwɔ bárɔŋ nyaka ndǔ ɛpǎ yɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index