Search form

Jɔ̌n 4:46

46Yesu apɛt arɔk ɛtɔk Kána, atú Gálili, ndǔ nɛbhʉɛt anɛ yi ákú nyaka manyiɛp áyíbhírí mmɛ́m. Mǔnti amɔt abhak Kapɛ̌naum anɛ mɔ́ywi áme.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index