Search form

Jɔ̌n 4:47

47Ághókó nɔ́kɔ́ bɛ́ Yesu afǔ atú Judɛ́ya átwɔ̀ Gálili, arɔk are nɨk yi mmʉɛt bɛ ándɔ́k Kapɛ̌naum ámbú mɔ́ywi. Mɔ́wu arɔp nyaka chi kɛ́kwɔ́t bɛ́gu.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index