Search form

Jɔ̌n 4:49

49Mǔngo wu arɛm bɛ, “Ɛta, twɔ́ sɛ́ndɔ́k bɛ mɔ́wa ákɛ́ sɛbhɛ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index