Search form

Jɔ̌n 4:5

5Ɛ́kʉ, akɔ aghaka ɛtɔk Samária ɛnɛ bábhɨŋɨ bɛ́ Síka, kɛ́kwɔ́t nɛ nɛbhʉɛ́rɛ́mɨk anɛ Jekɔ́p áchyɛ tɛntɛp ntá mɔ́ywi Josɛ́f.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index