Search form

Jɔ̌n 4:50

50Yesu akɛmɛ yi bɛ, “Pɛtnsɛm anywɔ́p, mɔ́ywɛ apú gú.” Mǔngo wu anoko ɛnyɨŋ ɛnɛ Yesu árɛ́mɛ́, afa, are gurɛ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index