Search form

Jɔ̌n 4:51

51Ɛnɛ́ yi ásɛ̀p árɔ̀ŋ, bǒ bɛtok bhi bátɛ́mɛ́ri yi ambi, baghati yi bɛ, “Mɔ́ywɛ achí nɛpɛ́m.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index