Search form

Jɔ̌n 4:52

52Abhɛ́p bhɔ́ bɛ, “Ntɨkɨ mpok yi ábhó bɛ́chɔkɔ sayri?” Bákɛ́mɛ yi bɛ, “Ɛ́yu ndu nkárɛ́nká amɔt nɛ ngósí.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index