Search form

Jɔ̌n 4:53

53Chi mɔ́wu atɨk bɛ́ ndǔ nkúbhɛ́ nɛŋɔkɔ́ nywɔp ɛnɔ kɛ̌ Yesu ághati yi bɛ, “Mɔ́ywɛ apú gú.” Ɛ́kʉ́ mǔngo wu nɛ *ɛfo ɛyi ɛnkɛm mánóko Yesu.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index