Search form

Jɔ̌n 4:6

6Mbokó manyiɛp anɛ Jekɔ́p ábhák arɛ. Yesu ágháká nɔkɔ arɛ́, ndǔ yi ánáŋ ápɔ́bhɛ́, achɔkɔ nɛpaká mbokó manyiɛp wu. Nywɔp nɛ́bhák mbɔ nkárɛ́nká byo nɛ ɛpay.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index