Search form

Jɔ̌n 4:7

7Ngɔrɛ́ Samária amɔt atwɔ́ ndu bɛya manyiɛp arɛ́. Yesu aghati yi bɛ, “Mma, chyɛ mɛ manyiɛp nnyú.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index