Search form

Jɔ̌n 5:1

Yesu akʉ mmǔ anɛ átárɛ́ amɨk ndǔ nɛme ataŋ

1Ɛ́tárɛ́ nɔ́kɔ́, mpok ɛpǎ bo Israɛl ɛ́chák akwáy. Yesu akó, arɔk Yerúsalɛm.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index