Search form

Jɔ̌n 5:10

10Ɛ́kʉ, bo Israɛl bárɛm ntá mmu anɛ bábú yi bɛ, “Ɛchɔŋ chi nywɔbhɛ́ nɛywěmʉɛt nɛ ɛbhé ɛ́bhɨ́kɨ́ ka bɛ ɔ́mpɔ́kɔ́ ɛ̌sák ɛyɛ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index