Search form

Jɔ̌n 5:11

11Akɛmɛ bhɔ bɛ, “Mmu anɛ ábú mɛ kɛ ághátí mɛ bɛ, ‘Pɛ́t ɛ̌sák ɛyɛ, faté kɔ.’”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index