Search form

Jɔ̌n 5:13

13Kɛ yi kɛ rɨŋɨ mmu wu. Yesu ábú nyaka yi anɔnɛ arɔk mbɔnyunɛ bɛyǎ bo báchí nyaka arɛ́.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index