Search form

Jɔ̌n 5:14

14Ɛ́bhɨ́kɨ́ tat, Yesu atɛmɛri yi amɛm ɛkɛrákap Mandɛm, aghati yi bɛ, “Yɨŋɨ́, ɔnáŋ ɔtaŋ! Dɔ̌ bɛbʉ́ bɛ ɛsɔŋɔri ɛnɛ́ ɛ́chá ɛyɔ ɛ́kɛ́ tɛmɛri wɔ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index