Search form

Jɔ̌n 5:16

16Ɛ̌ti yɔ kɛ̌ bo Israɛl bábhó bɛ́chyɛ Yesu nɛnyok, bɛ yi akʉ mmu ataŋ ndǔ nywɔbhɛ́ nɛywěmʉɛt.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index