Search form

Jɔ̌n 5:17

17Kɛ Yesu aghati bhɔ́ bɛ, “Ɛtaya ǎkʉ̀ bɛtɨk mpoknkɛm, nɛ mɛnkwɔ́ mbɔŋ bɛkʉ bɛtɨk.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index