Search form

Jɔ̌n 5:18

18Ɛ̌ti ɛnyɨŋ ɛnɛ Yesu árɛ́mɛ́, bo Israɛl bápɛ́t báre yaŋ mbi bɛway yi. Ntí abhak bɛ, puyɛ̌ chi ndiɛrɛ bɛ akwɛn ɛbhé nywɔbhɛ́ nɛywěmʉɛt, kɛ ndak anɛ́ akpɨk ábɛ́bhɛ́ áchá ábhák bɛ, yí ǎbhɨ̀ŋɨ Mandɛm bɛ ɛtayi, nɛ bɛ bɛ́kʉ nɔ chi bɛyɛnti mmʉɛt nɛ Mandɛm.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index