Search form

Jɔ̌n 5:19

Mandɛm achyɛ́ Mɔ́ywi bɛtaŋ

19Yesu aghati bhɔ bɛ, “Tɛtɛ̌tɛp, Mmɛ Mmɔ Mandɛm mpú kwáy bɛkʉ yɛ̌nyɨŋ ndǔ bɛtaŋ ɛbha. Mɛ́kʉ̀ chí mɛnyɨŋ ɛbhɛn ngɔ́ Ɛtaya ákʉ̀. Yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ ɛnɛ́ Ɛtaya ákʉ̀, yɔ́ kɛ Mɛ Mɔ́ywi nchí kʉ nkwɔ́.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index