Search form

Jɔ̌n 5:2

2Ɛ̌ntɨ́ŋnyɛ́n ɛbhak Yerúsalɛm, kɛ́kwɔ́t nɛ nyǔ-ɛbhá anɛ bábhɨŋɨ bɛ nyǔbha bághɔ́ŋɔmɛ́n. Bábhɨŋɨ ɛ̌ntɨ́ŋnyɛn ɛyɔ ndǔ ɛyɔŋ ɛnɛ́ bo Israɛl bɛ Bɛtsáta. Bɛ́tɛm bɛtay bɛbhak kɛkwɔt nɛ ɛ̌ntɨŋ ɛyɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index