Search form

Jɔ̌n 5:20

20Ɛ́chí ɛnyu ɛyɔ mbɔnyunɛ Ɛta akɔŋ Mmɛ Mɔ́ywi, nɛ ǎtɔŋ mɛ yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ ɛnɛ yímbɔŋ ákʉ̀. Nɛ chɔŋ antɔŋ mɛ mɛnyɨŋɨ́ maknkay ɛbhɛn bɛcha ɛbhɛn, bɛ manyu ánchók bhe.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index