Search form

Jɔ̌n 5:21

21Nkúbhɛ́ mbɔ ɛnyǔ Ɛta áŋɛ̀mɛ bawú anchyɛ bhɔ nɛpɛ́m, nɔ́ kɛ̌ Mmɛ Mɔ́ywi nchí chyɛ nɛpɛ́m ntá yɛ̌ agha anɛ mɛ́yàŋ bɛchyɛ nɛpɛ́m.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index