Search form

Jɔ̌n 5:22

22Yɛ̌ mmu, Ɛta apu taŋ manyé yi. Áchyɛ́ bɛtaŋ mɛnkɛm ntá ya, Mmɛ Mɔ́ywi, bɛ ntáŋ yɛ̌ntɨkɨ mmu.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index