Search form

Jɔ̌n 5:23

23Ǎkʉ nɔ bɛ bo mankɛm mánchyɛ́ Mmɛ Mɔ́ywi kɛnókó nkúbhɛ́ mbɔ ɛnyǔ báchyɛ̀ yi kɛnókó. Mmǔ anɛ apu chyɛ Mmɛ Mɔ́ywi kɛnókó, apú chyɛ kɛnókó ntá Ɛtaya mmu ato mɛ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index