Search form

Jɔ̌n 5:24

24Tɛtɛ̌tɛp, mmǔ anɛ ághókó ɛnyɨŋ ɛnɛ mɛ̌rɛ̀m, anoko mmu anɛ átó mɛ, ǎbhɔ̀ŋ nɛpɛ́m ɛnɛn nɛbhɨkɨ bhɔŋ ngwɛnti. Mandɛm apú rɛm bɛ bɛkwɛ́nɛ́ bɛchi nɛ yi. Afǔ ndǔ nɛwú, achwe ndǔ nɛpɛ́m.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index