Search form

Jɔ̌n 5:25

25“Tɛtɛ̌tɛp, mpok ǎtwɔ̀, nɛ anáŋ akway, anɛ bawú bághòk ɛyɔŋ ɛya, Mmɛ Mmɔ Mandɛm, nɛ abhɛn bághókó mámbɔŋ nɛpɛ́m.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index