Search form

Jɔ̌n 5:26

26Nkúbhɛ́ mbɔ ɛnyǔ Ɛta áchyɛ̀ nɛpɛ́m, nɔ kɛ̌ yi áchyɛ́ Mmɛ Mɔ́ywi nkwɔ bɛtaŋ bɛ́chyɛ bo nɛpɛ́m.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index