Search form

Jɔ̌n 5:27

27Nɛ achyɛ́ mɛ bɛtaŋ ndu bɛ́táŋ bo, mbɔnyunɛ mɛ kɛ mfú ntá Mandɛm.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index