Search form

Jɔ̌n 5:28

28Bǎkɛ́ bhak maknkay bɛghok mɛnyɨŋ ɛbhɛn. Mpok ǎtwɔ̀ anɛ bawú mankɛm bághok ɛyɔŋ ɛya amɛm manɛm ayap.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index