Search form

Jɔ̌n 5:29

29Nɛ mǎnáŋ mángók ɛyɔŋ ɛya, báfù ndǔ manɛm ayap. Abhɛn bákʉ́ nyaka bɛrɨ ndǔ mmɨk nɛ, máŋɛmɛ, manchwe ndǔ nɛpɛ́m ɛnɛn nɛbhɨkɨ bhɔŋ ngwɛnti, nɛ abhɛn bákʉ́ nyaka bɛbʉ́, máŋɛmɛ mámbɔ́ŋ ntɛmsi.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index