Search form

Jɔ̌n 5:3

3Bɛyǎ bǒmame bábhák arɛ́; manɛ́mámɨk, nɛ babhɛ́nti, nɛ abhɛn bachi bhʉrɛ́. Báré noŋ bɛ nnyɛ́n nɛ́mboŋ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index