Search form

Jɔ̌n 5:30

Batísiɛ Yesu

30Yesu arɔk ambɨ bɛrɛm bɛ, “Mpú kwáy bɛkʉ yɛ̌nyɨŋ ndǔ bɛtaŋ ɛbha. Ɛnɛ́ mɛ̌kʉ̀ nchí kʉ chi ndǔ bɛtaŋ Mandɛm mmu átó mɛ. Mɛ̌tàŋ bo mbɔ ɛnyǔ yi aghati mɛ ntaŋ bo. Nɛ mɛ̌tàŋ bo chí ɛnyu ɛnɛ́ ɛchí chak, mbɔnyunɛ mpú kʉ mɛnyɨŋ ɛbhɛn mɛmbɔŋ nchí yaŋ bɛkʉ. Nchí kʉ chi mɛnyɨŋ ɛbhɛn mmu anɛ átó mɛ áyàŋ nkʉ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index