Search form

Jɔ̌n 5:31

31Mbák ndɛm ɛ̌ti mmʉɛ́t ɛya, mbɔ̌ŋ bo abhɛn bakway bɛ́rɨŋɨ bɛ ɛnyɨŋ ɛnɛ mɛ̌rɛ̀m ɛ́bhɨ́kɨ́ bhɔŋ mɛnwɔp.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index