Search form

Jɔ̌n 5:32

32Mmǔ anɛ áté mɛ ntísiɛ achi nyáŋá, nɛ ndɨ́ŋɨ́ bɛ́ ɛnyɨŋ ɛnɛ́ yi árɛ̀m ɛ̌ti ya ɛbhɔŋ mɛnwɔp.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index