Search form

Jɔ̌n 5:33

33Bǎtò nyaka bo ntá Jɔ̌n bɛ mámbɛp yi ángati bhe ɛ̌ti ya, nɛ aghati bhe ɛnyɨŋ ɛnɛ́ ɛchi tɛtɛp.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index