Search form

Jɔ̌n 5:34

34Puyɛ̌ chi bɛ nkwǎŋwaŋ kɛ ábhɔ́ŋɔ́ bɛ́té mɛ ntísiɛ, nchí ghati bhe ɛnyɨŋ ɛnɛ Jɔ̌n árɛ́mɛ́ ɛ̌ti ya bɛ Mandɛm ámpɛ́mɛ́ bhe.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index