Search form

Jɔ̌n 5:35

35Jɔ̌n achi nyaka mbɔ ɛrɔ́ŋɔ́ ɛnɛ ɛ́dù ɛ́ngɔ nɔkɔ ŋwaaŋ, ndu mɔ́mbɨŋɨ mpok, bǎka ɛyɔŋ ɛyi nɛ bǎbhɔ́ŋ maŋák ndu mɔ́mbɨŋɨ mpok.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index