Search form

Jɔ̌n 5:36

36Kɛ mɛnyɨŋ bɛ́chí ɛbhɛn bɛ́rɛ̀m ɛ̌ti ya ɛnyu ɛnɛ́ ɛ́chá ɛnyɨŋ ɛnɛ Jɔ̌n árɛ̀m. Nkúbhɛ́ mɛnyɨŋ ɛbhɛn mɛ́kʉ̀, bɛ́tè mɛ ntísiɛ bɛ Ɛta kɛ átó mɛ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index