Search form

Jɔ̌n 5:37

37Nɛ Ɛta, yímbɔŋ, mmu átó mɛ áté mɛ ntísiɛ. Bǎbhɨ́kɨ́ re ghok ɛyɔŋ ɛyi, bǎbhɨ́kɨ́ re ghɔ́ ɛnyǔ yi achi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index