Search form

Jɔ̌n 5:38

38Nɛ Ɛyɔŋ ɛyi ɛ́pú amɛm batɨ yɛka mbɔnyunɛ bǎbhɨ́kɨ́ noko mmu anɛ yi átó.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index