Search form

Jɔ̌n 5:39

39Bǎfyɛ̀ bɛtaŋ bɛpay Ɛyɔŋ Mandɛm mbɔnyunɛ bǎkáysí bɛ ɛ́tɔ̀ŋ be mbi nɛpɛ́m ɛnɛn nɛbhɨkɨ bhɔŋ ngwɛnti nɛ yɔ́ ɛ́rɛ̀m chi ɛ̌ti ya.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index