Search form

Jɔ̌n 5:4

4Mpok nɛ mpok, ángɛl Mandɛm ǎsɛ̀p nyaka amɨk amboŋ ɛ̌ntɨ́ŋnyɛn ɛyɔ. Nɛ mmǔ nɛme anɛ áyámbɨ ásɛ́bhɛ́ amɛm, yɛ̌ntɨkɨ ɛnyǔ nɛme ɛnɛn yi abhɔŋɔ nɛ́may.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index