Search form

Jɔ̌n 5:40

40Yɛ̌ nɔ, bǎpú ka bɛ́twɔ ntá ya bɛ mǎmbɔ́ŋ nɛpɛ́m.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index