Search form

Jɔ̌n 5:42

42Nchí rɛm mɛnyɨŋ ɛbhɛn mbɔnyunɛ ndɨ́ŋɨ́ bhe. Ndɨ́ŋɨ́ bɛ́ ɛkɔŋ Mandɛm ɛ́pú amɛm batɨ yɛka.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index