Search form

Jɔ̌n 5:43

43Ntwɔ̌ ndǔ nnyɛ́n Ɛtaya, nɛ bǎbhɨ́kɨ́ sɔt mɛ mbɔ mmu. Mbɔ mmu achák kɛ átwɔ́ nɔ́ árɛ̀m ɛ̌ti ndu mmʉɛt yi nɛ ndǔ bɛtaŋ ɛbhi mbʉ bǎsɔ́t yi mbɔ mmu ywɛka.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index