Search form

Jɔ̌n 5:45

45Bǎkɛ́ kaysi bɛ́ chɔŋ ngati Ɛta ɛnyǔ bho bǎchi. Moses kɛ ághati chɔŋ yi, Moses mmu bǎbhaka ntɨ nɛ yi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index